رابطه افسردگی و اضطراب در دانشجویان ایرانی و تأثیر متغیرهای دموگرافیک انتخابی

Document Type: Original Article

Author

organization

10.22034/iepa.2020.227815.1162

Abstract

:
مقاله حاضر می تواند رابطه افسردگی و اضطراب را در بین دانشجویان ایرانی که تحصیلات خود را در میسورو دنبال می کنند ، کشف کند. تحقیقات نشان داده است که به دلیل فشارهای مختلفی که فرد در حوزه های اجتماعی ، بین فردی ، فرهنگی و زیست محیطی با آن روبرو می شود ، میزان قابل توجهی از افسردگی و اضطراب وجود دارد. اگر فرد قادر به مقابله با چالش های مختلف نباشد ، بر بروز بیماری های روانی تأثیر می گذارد. در چارچوب حاضر ، تأکید بیشتر بر رابطه بین افسردگی و اضطراب و تأثیر چند متغیر جمعیتی انتخاب شده است. این مطالعه شامل 60 نمونه است که به طور تصادفی انتخاب شده اند. ابزار مورد استفاده برای جمع آوری داده ها پرسشنامه افسردگی بک و مقیاس اضطراب مانیفست بود. پس از جمع آوری داده ها ، از آمارهای استنباطی استفاده شد که مشخص شد دانشجویان دختر نسبت به دانشجویان پسر افسردگی و اضطراب بیشتری دارند ، دانشجویان دنباله در فارغ التحصیلان نسبت به افسردگی و اضطراب میل بیشتری دارند ، پاسخ دهندگان بالای 30 سال افسردگی و اضطراب بالاتری داشتند و همچنین یافت شد. بین افسردگی و اضطراب همبستگی بسیار مثبتی وجود دارد.
واژه‌های کلیدی: افسردگی ، اضطراب ، دانشجویان ایرانی ، رابطه

Keywords